Veileder for smittevern i reiselivet

By on April 21, 2020 0 105 Views

NHO Reiseliv har laget en veileder for reiselivet innenfor dagens retningslinjer for smittevern.

Fra nasjonalt hold foreligger det allerede retningslinjene for åpning av barnehage og skole, og det jobbes med retningslinjer for helsepersonell utenfor spesialisthelsetjenesten, og frisør- og velværebransjen. På nåværende tidspunkt foregår det ikke et slikt nasjonalt koordinert arbeid med retningslinjer for andre bransjer. Det er imidlertid flere forskriftsbestemmelser og retningslinjer som også gjelder reiselivet.

Snarveier til listen under:

Hvilke typer reiselivsvirksomheter er stengt av nasjonale myndigheter?

– Serveringssteder hvor det ikke serveres mat

–  Treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud

– I tillegg er det innført forbud mot kulturarrangementer og forbud mot idrettsarrangementer/ idrettsaktiviteter med flere enn 5 personer

– Regjeringen har i tillegg 17. april publisert en liste over virksomheter som de mener kan anses stengt

– Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter i tillegg kan være stengt av kommunale myndigheter. Sjekk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Hvor mange mennesker kan være samlet?

– Det foreligger per i dag ikke konkrete nasjonale bestemmelser om hvor mange mennesker som kan være samlet på et sted, eller delta på arrangement.

– Enkelte kommuner har egne bestemmelser om antall mennesker, det er derfor viktig å sjekke kommunale retningslinjer. I Oslo er det for eksempel satt en begrensning på 50 personer på et arrangement. Se forskriften via Oslo kommunes nettside.

– Det er forskriftsfestet et forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer hvor personer fysisk møtes.

– Idrettsaktiviteter kan gjennomføres dersom det ikke er større grupper enn 5 personer, og disse holder 2 meter avstand seg imellom.

– Ifølge retningslinjene til Helsedirektoratet bør man ikke være flere enn 5 personer samlet i en gruppe – dette gjelder generelt for befolkningen.

Hvor stor avstand må det være mellom ansatte og mellom gjester? 

– Serveringssteder “skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand”, jf nasjonal forskrift om smittevern ved korona, § 15.

– Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som å være mindre enn 2 meter fra hverandre i 15 minutter eller mer. Sett i sammenheng med forskriftsbestemmelsen, tolker vi dette slik at man kan passere hverandre og for eksempel servere ved bordene, så lenge man overholder 2-meterskravet mesteparten av tiden.

– De generelle retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefaler at man holder minst 2 meter avstand til hverandre.

– I butikker og apoteker osv hvor det er vanskelig å holde så stor avstand, bør avstanden være minst 1 meter.

Hvilke andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for vår bransje?

– Ikke servering fra buffet, jf. Smittevern ved koronaforskriften § 15.

– For idrettsaktiviteter så gjelder det et forbud mot aktiviteter, både innendørs og utendørs, som innebærer bruk av felles utstyr eller garderober. Bruk av felles garderobeanlegg anses generelt problematisk og bør hensyntas særskilt når man vurderer åpning av campingplasser med servicebygg, velværeavdelinger på hoteller osv. 

– Generelt krav om god hygiene og godt renhold. Det må utarbeides særskilte rutiner for hvordan smittevern skal ivaretas, og man må sørge for at rutiner etterleves.

Tips og råd fra NHO Reiseliv

Alle bedrifter som holder åpent, eller vurderer å åpne opp, må sjekke hvilke kommunale tiltak som gjelder.

I tillegg bør alle foreta en særskilt risikovurdering av alle aspekter ved driften knyttet opp mot smittevern. Dette kan gjøres på samme måte som ordinært HMS-arbeid. Herunder identifisere og kartlegge risikoer, og utarbeide tiltak og handlingsplaner. Husk at verneombud, og eventuelt AMU, så langt det lar seg gjøre bør involveres i risikovurderingen.  På Arbinn.no ligger det et digitalt risikostyringsverktøy som kan danne utgangspunkt. 

Ved behov kan risikovurderingen og de særskilte tiltak som hver enkelt bedrift iverksetter, presenteres for lokale helsemyndigheter for å få videre veiledning og eventuelt godkjenning, dersom det er nødvendig.

Eksempel på risikoer som man bør ha en plan for: bruk av toalett, bordservering vs hente i baren, bruk av felles utstyr (saltbøsser, severingsbestikk, ketsjup, vinflasker osv) alkohol og dømmekraft, osv.

Her er noen tips:

– Sett opp skilt hvor gjester oppfordres til å vaske hendene ved ankomst, hvis det er mulig. Ha eventuelt antibac tilgjengelig ved inngangen.

– Unngå at mat står fremme slik at gjester kan ta på den.

– Unngå at gjester kan forsyne seg selv av kaffekanner, vannmugger, ketsjupflasker og annet tilbehør. Det samme gjelder salt- og pepperbøsser etc. Disse må eventuelt vaskes på utsiden mellom hver gjest.

– Unngå at gjester forsyner seg selv med bestikk fra en stor kasse

– Legg til rette for kortbetaling eller andre berøringsfrie betalingsmetoder. Vurder å sette opp skilt hvor man forbyr kontanter.

– Vask og desinfiser bordplater mellom hver gjestegruppe, og vask og desinfiser øvrige flater som mange berører hyppig. For eksempel bardisk, kortterminal, håndtak, rekkverk osv.

– Bruk av toalett – Hvis det er flere tilgjengelige toalett, sørg for at gjestene spres mest mulig, jevnlig vask og eventuelt desinfisering av flater som mange berører, antibac tilgjengelig for gjester, bruk av papirhåndduk.

– Unngå trengsel ved inngangspartiet, baren, toalettene osv. Lag eventuelt et køsystem med tilstrekkelig avstand mellom gjester, for eksempel ved markeringstape på gulvet, vurder ulike bordsettinger eller andre tiltak for å unngå at mange kommer samtidig.

– Bordplassering –  personer som bor sammen kan sitte tett, mens andre personer  må holde større avstand: Dersom det er personer som sitter tett, bør serveringspersonell eller andre i virksomheten henstille til større avstand.

– Nok avstand mellom bord og stoler. Ingen bord bør ha flere enn 5 personer, jf ikke være sammen i grupper større enn 5. Dette gjelder ikke dersom gjestene rundt bordet tilhører samme husstand.

– Gjester bør oppfordres til å holde seg hjemme dersom de har luftveissymptomer. Om nødvendig kan ansatte be gjester om å forlate lokalet.

Særlig om ansatte

– Sørg for god opplæring i hygiene og at alle nye rutiner gjøres kjent for alle ansatte. Vær særlig oppmerksom ved bruk av ekstrahjelp, sesongansatte og unge arbeidstakere som ikke er godt kjent med virksomheten.

– Hyppig håndvask. Personalet må ikke håndtere mat uten å ha vasket hendene.

– Personalet må ikke håndtere betaling og mat samtidig uten å ha vasket hender imellom.

– Vurder bruk av engangshansker ved servering. Dette forutsetter i så fall opplæring i riktig bruk av hansker.

– Ansatte bør unngå å dele utstyr uten å vaske det i mellom.

– Sørg for at ansatte bare trenger å oppholde seg nærmere enn 2 meter hverandre eller gjester i kortere tidsrom av gangen. For eksempel ved servering. Kjøkken som skal benyttes av flere ansatte samtidig, må være tilstrekkelig stort til at de ansatte kan holde avstand.

– Ansatte med luftveissymptomer skal ikke komme på jobb.

Hvor kan jeg lese mer?

– Her finner du alle råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

– Nasjonal forskrift om smittevern ved korona.

– Hjelp til risikovurdering finner man på nettsiden til FHI, se skjemaet på denne siden

– Digitalt risikostyringsverktøy for HMS – gratis for alle NHO bedrifter.

– Spørsmål og svar om korona og mat på nettsiden til Mattilsynet

– Et godt eksempel på en enkelt smittevernveileder finnes i veilederen fra Hemsedal kommune

– Følg også med på nhoreiseliv.no, vi legger ut oppdatert og relevant informasjon fortløpende.

NHO Reiseliv oppfordrer alle sine medlemmer til å forholde seg lojalt til de tiltak som myndighetene har iverksatt. De ønsker ikke en situasjon der behovet for strengere tiltak igjen øker.

NHO Reiseliv jobber med å lage forslag til bransjenormer for alle bransjer, slik at de kan være klare etter hvert som myndighetene åpner opp for flere bransjer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *