Minus for Color Line

By on April 2, 2009 0 7 Views

Brutto driftsresultat økte imidlertid fra 665 millioner kroner i 2007 mot vel en milliard kroner i 2008.

Finanskostnadene er primært knyttet til urealiserte tap relatert til valutalån og finansielle sikringsavtaler. Endring i valutaforhold etter årsskiftet har tildels reversert denne avsetning per dags dato.

 

Det negative årsresultatet skyldes primært urealiserte tap relatert til valutalån og finansielle sikringsavtaler med ca 450 millioner kroner, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.  Endring i valutaforhold etter årsskiftet har tildels reversert denne avsetning per dags dato.

 

Det har skjedd store endringer i Color Line i 2008 både i rutestruktur og organisering. I løpet av året har Color Line redusert antall skip fra ti til seks, antall linjer fra seks til fire og antall havner fra ti til syv. Færre og moderne skip samt betydelige organisasjonsmessige tilpasninger i landorganisasjonen har ført til redusert antall ansatte både på sjø og land med ca 1 000 årsverk sammenlignet med året før. Til tross for disse reduksjonene har selskapet økt den totale kapasiteten i flåten både i forhold til gods og antall passasjerer. 2009 er første driftsår siden 2004 hvor nye driftskonsepter på skipene og ny og mer effektiv landorganisasjon får helårseffekt, skriver selskapet i en pressemelding.

 

Det er usikkerhet knyttet til de realøkonomiske konsekvensene for Color Line som følge av den generelle økonomiske og finansielle usikkerhet i Europa. – Med grunnlag i de omstillinger og fornyelser som har funnet sted, samt fortsatt kostnadseffektivisering, forventer konsernet i 2009 et resultat etter skatt som er bedre enn 2008, sier Mathisen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *