Mer effektive norske hoteller

By on June 11, 2008 0 12 Views

Effektiviteten ved norske hoteller, målt i antall solgte romdøgn per ansatt, har økt med 67 prosent siden 1997. Dette framgår av rapporten Norsk Hotellnæring 2006 som Horwath Consulting har utarbeidet for tiende år på rad.
– I 2005 var gjennomsnittlig antall solgte romdøgn per årsverk 798 og antall årsverk per rom 0,25. Dette mener vi er svært gode tall, også internasjonalt, selv om sammenligninger mellom ulike land kan være vanskelig på grunn av ulik hotellstruktur. I Nederland var for eksempel tilsvarende tall i 2004 568 og 0,43, sier Per-Erik Winther i Horwath Consulting.

Lite mer å hente?
Rapporten bygger på en undersøkelse blant landets hotelldirektører og omfatter 115 hoteller med til sammen 17 000 hotellrom. Utvalget er ikke fullt ut representativt for norsk hotellnæring, men viser klare trender. Ikke minst sammenligninger med tidligere år bør ha stor utsagnskraft.
– Det er en balansegang mellom service og tilbud på den ene siden og årsverkseffektivitet på den andre. Over tid vil tilbudet kunne endres og nye hoteller komme til med mer effektive logistikkfunksjoner. Dette kan forklare den betydelige framgangen. Men antakelig er det ikke mulig å bedre dagens effektivitetsnivå særlig uten vesentlige endringer i konseptene, mener Winther.

Høyere inntekter og resultat
Rapporten vitner ellers klart om de gode tidene i hotellbransjen. Gjennomsnittlig driftsresultat før leie og finans endte på 32,7 prosent, noe som er 1,5 prosentpoeng mer enn året før. Bedringen skyldes primært at belegget økte med 4,4 prosentpoeng til 65,1 prosent, og at driftskostnadene gikk ned. Gjennomsnittlig oppnådd rompris var omtrent den samme som året før.
Dermed ble også bunnlinjen bedre. Resultat før skatt økte fra én til 5,5 prosent. Og mens halvparten av hotellene gikk med underskudd i 2004, ble denne andelen redusert til om lag 30 prosent i fjor.
– Det gledelige er at den positive utviklingen fortsatte første halvår i år, selv om det fortsatt er mange hoteller som sliter. Det betenkelige er at veksten har kommet i yrkesreiser og ikke i feriemarkedet. Det er det byhotellene som tjener på, mens distriktshotellene fortsatt har det tungt, understreker Per-Erik Winther.
Utvalgets skjevhet i forhold til den samlede norske hotellnæringen vises i at belegget på landsbasis i fjor var 52,1 prosent. Men igjen, sammenligninger av Horwath-undersøkelsen fra år til år bør være relativt pålitelige.

Enda bedre i år?
Tradisjonen tro er norske hotelldirektører optimistiske. De venter at belegget i år vil øke med fire prosentpoeng, og de tror romprisen vil øke med fem prosent. Også 2007 ser hotelldirektørene positivt på. 73 prosent venter økt belegg, 27 prosent tror det vil holde seg stabilt, og ingen tror det vil synke. De tilsvarende tallene for oppnådd rompris er 75, 24 og en prosent.
– Alt tyder på at det blir et skikkelig løft i år. Men vi vil samtidig påpeke at hotellene bruker alt for lite penger til vedlikehold – kun 2,8 prosent av inntektene, påpeker Horwath-konsulenten.
Fra ulike hold er det blitt framholdt at en grunn til at hotellene sliter med å få opp romprisen er de mange firmaavtalene. Hotellene i Horwath-undersøkelsen svarer at hele 55 prosent av overnattingene kommer fra firmaavtaler, og at andelen økte noe i 2005. Økningen skyldes trolig at andelen yrkesovernattinger steg i fjor.
Ellers synker fortsatt den utenlandske andelen av antall overnattinger. I 1999 var den 32 prosent, men i 2005 falt den til under 28 prosent for første gang på svært mange år.
Av alle utenlandske overnattinger på norske hoteller er det fire land – Tyskland, Danmark, Sverige og Storbritannia – som står for over halvparten av volumet, nemlig 54 prosent. De fire største landene hadde i 1999 en andel av alle utenlandske overnattinger på 57 prosent.

 

(I den skriftlige utgaven av Travel News – nummer 9/06 – finnes det en oversikt over inntekts- og kostnadsfordelingen ved norske hoteller, samt annen faktainformasjon.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *