Miljøløft for luftfarten

By on June 10, 2008 0 20 Views

 Avinor tok i 2006, i samarbeid med flyselskapene, initiativet til et bredt utviklingsprosjekt for å kartlegge utfordringene, klargjøre fakta og frembringe nye tiltak for en bærekraftig luftfart. Ressurspersoner innen miljøorganisasjoner, LO og Statens forurensningstilsyn deltar i prosjektarbeidet, som skal munne ut i en samlet handlingsplan i januar 2008.
Prosjektet anses som viktig fordi luftfartens andel av CO2 utslippene er beregnet til i underkant av tre prosent på internasjonal basis. Samtidig er det ventet sterk trafikkøkning i årene fremover.
Prosjektet skal se på forbedringsmuligheter innenfor følgende områder:
– Flytekniske og flyoperative forhold.
– Prosedyrer som sikrer grønne landinger, direkte ruter og kortere flytid i luftrommet.
– Klimanøytral lufthavndrift gjennom tiltak som reduserer CO2-utslipp på lufthavnene.
– Ulike virkemidler for å sikre en høy kollektivandel i tilbringertjenesten.
– Bruk av avgifter på ulike områder, for eksempel for å stimulere selskapene til miljøoptimal flypark.
– Videreutvikle en god miljøprofil også på områder som ikke berører global oppvarming, men som betyr mye for befolkningen, slik som støy og forurensning i grunn.
-Globale klimautfordringer krever at hele luftfartsbransjen ser på mulige tiltak. Den sterke veksten i vår bransje forsterker nødvendigheten av dette. Avinors ambisjon er å være en sentral pådriver i dette arbeidet i Norge, og koble dette gjensidig opp mot de internasjonale fora vi deltar i, sier Sverre Quale, administrerende direktør i Avinor i en pressemelding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *